Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Stichting Spaarnesant (hierna te noemen ‘Spaarnesant’) je op het volgende ten aanzien van de website spaarnesant.nl

De Spaarnesant-website is uitsluitend bedoeld ter informatie. De informatie heeft een algemeen karakter en is niet bedoeld als een door Spaarnesant geformuleerd advies inzake een specifieke onderwijssituatie.

De Spaarnesant-website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Spaarnesant. Hoewel de informatie op de Spaarnesant-website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Spaarnesant van oordeel is dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van de publicatie op de Spaarnesant-website, kan Spaarnesant geen garantie geven dat deze informatie te allen tijde juist en/of volledig is en dat ook zal blijven.

Spaarnesant kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het gebruik van (of juist de onmogelijkheid van gebruik) van, het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de Spaarnesant-website.

De informatie op de Spaarnesant-website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Spaarnesant behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel het streven van Spaarnesant erop is gericht de Spaarnesant-website continu toegankelijk te laten zijn, kan Spaarnesant geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het feit dat de Spaarnesant-website om welke redenen dan ook, op enig moment niet beschikbaar is. De Spaarnesant-website kan bovendien door Spaarnesant buiten gebruik worden gesteld (tijdelijk of definitief) zonder voorafgaande aankondiging.

Hoewel Spaarnesant alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Spaarnesant niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de Spaarnesant-website via Internet verzonden worden.

Eventuele (hyper)links in de Spaarnesant-website kunnen leiden naar websites buiten het domein van Spaarnesant. Deze zijn geen eigendom van Spaarnesant. Indien je via de Spaarnesant-website naar websites van andere organisaties gaat, wijst Spaarnesant je erop dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan Spaarnesant en dat Spaarnesant geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en functioneren van dergelijke websites.

Spaarnesant sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de Spaarnesant-website.

Op het gebruik van de Spaarnesant-website is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

Indien je onze Spaarnesant-website bezoekt, word je geacht van het bovenstaande kennis te hebben genomen.

Meer informatie

Heb je vragen over de website, of mis je informatie? Laat dat dan aan ons weten via een e-mail aan info@spaarnesant.nl of via het contactformulier.