J A A R V E R S L A G BAO Basisonderwijs SBO Speciaal Basisonderwijs (V)SO (Voortgezet) Speciaal Onderwijs PO Primair Onderwijs VO Voortgezet Onderwijs PRO Praktijkonderwijs LWOO Leerwegondersteunend Onderwijs OP Onderwijzend Personeel OOP Ondersteunend Personeel DIR Directie ICT Informatie- en communicatietechnologie IKC Integraal Kind Centrum VVE Voor- en vroegschoolse educatie RTC Regionaal Transfercentrum
487 FTE’S Vrouwen 90 FTE’S Mannen IN 2017 WAREN ER GEMIDDELD 577 FTE’S IN DIENST De komende jaren groeit onze werkgelegenheid ge- middeld met 3 FTE’S per jaar. Basisonderwijs +6 -3 Speciaal Onderwijs 0  Speciaal Basisonderwijs 17 FTE’S Boven- schools 538 FTE’S Scholen 22 FTE’S Staf en bestuur 148 FTE’S OOP 393 FTE’S OP 37 FTE’S DIR
BAO: 5,9% BAO: 5,9% SBO en (V)SO: 5,6% SBO en (V)SO: 12,3% Totaal: Totaal: 5,7% 6,9% Spaarnesant Sector PO (2016) V erzuim
Bouwp r ojecten gefinancie r d door gemeente Haarlem: € 2.900.000 Rijksbijdrage 43,0 Overige overheids- 0,7 bijdrage Overige baten 2,2 Totaal € 45,9 mln. F IN A NCI Ë N Personele lasten 35,6 Afschrijvingen 1,1 Huisvestingslasten 3,8 Overige lasten 3,5 Totaal € 44,0 mln. Exploitatie en reserves 2016 17 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 Baten 45,0 45,9 45,1 44,8 45,2 45,9 Lasten 45,0 44,0 45,5 45,0 45,6 46,1 Resultaat 0,0 1,9 -0,4 -0,2 -0,4 -0,2 Reserves 9,6 11,5 11,1 10,9 10,5 10,3 Balans Activa 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Materiële vaste activa 5,9 5,8 6,4 6,7 6,6 6,3 Vorderingen 2,9 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 Liquide middelen 7,6 10,4 8,4 8,0 7,8 8,1 Totale Activa 16,4 18,9 17,5 17,4 17,1 17,1 Waarvan gebouwen en terreinen 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 Passiva 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Eigen vermogen (reserve) 9,6 11,5 11,1 10,9 10,5 10,3 Voorzieningen (jubilea & onderhoud) 1,7 2,0 1,0 1,1 1,2 1,4 Kortlopende schulden 5,1 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 Totale Passiva 16,4 18,9 17,5 17,4 17,1 17,1 Waarvan privaat vermogen 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 Onze balanswaarden bevinden zich binnen de door het ministerie aangegeven marges. Onze balans is gezond en wij verwachten dat dit de komende jaren zo zal blijven. Wij zullen komende jaren een deel van de reserves inzetten voor werkgelegenheid en werkdrukvermindering. De e xploitatie o ver 2017: (in mln. €) (in mln. €) B A TEN LASTEN De Piramide uitbreiding en aanpassing Hannie Schaft aanbouw Van Voorthuijsenschool in Hoofddorp gevestigd Zuiderpolder plaatsen van noodgebouwen IKC De Argonauten voorbereiding renovatie Cruquiusschool opknap- pen lokalen en toiletten Molenwiek Dalton voorbereiding renovatie Kosten onderhoud schoolgebouwen: € 1.300.000