Jan Aalberts is per 1 juli benoemd als lid van het College van Bestuur

De Raad van Toezicht benoemt Jan Aalberts per 1 juli 2021 als lid van het College van Bestuur van Spaarnesant.

De Raad van Toezicht heeft na een zorgvuldig intern proces in oktober 2020 besloten dat stichting Spaarnesant, mede vanwege de grootte en complexiteit van de organisatie, gebaat is bij een tweehoofdig College van Bestuur. De gemeenteraad van Haarlem heeft de statutenwijziging daartoe in het voorjaar van 2021 goedgekeurd. Vervolgens is er een interne benoemingsprocedure doorlopen waarbij de geledingen in de organisatie betrokken zijn geweest en de GMR zijn adviesrecht heeft kunnen uitoefenen. Na een unaniem positieve voordracht van de Benoemingsadviescommissie kon de RvT tot benoeming overgaan.

Jan Aalberts is nu directeur bedrijfsvoering en plaatsvervangend bestuurder van Spaarnesant en al sinds de verzelfstandiging betrokken bij de stichting. De Raad van Toezicht is verheugd dat Jan Aalberts samen met Marten Elkerbout het nieuwe tweehoofdig college van bestuur gaat vormen. In de afgelopen jaren vormde Jan al het ‘bestuurlijk’ duo met Marten. Deze situatie wordt nu geformaliseerd voor de komende jaren tot aan het pensioen van Jan.

De twee bestuurders zijn complementair aan elkaar qua expertise en persoonlijkheid en uitstekend op elkaar en de organisatie ingespeeld. De Raad van Toezicht heeft er alle vertrouwen in dat met het College van Bestuur in deze samenstelling de stichting zich de komende jaren met enthousiasme en nieuwsgierigheid verder kan ontwikkelen als toonaangevende onderwijsorganisatie in de regio.

Download begeleidende brief