Samenwerking

Het bestuur en de scholen van Spaarnesant werken in de verschillende Haarlemse wijken en in Haarlemmermeer nauw samen met onderwijspartners, gemeenten, opvang- en welzijnsinstellingen.

De ouders van onze scholen zijn vertegenwoordigd in de MR’en van elke school en bovenschools in de GMR. Via deze geledingen delen wij de verantwoordelijkheid voor het leerproces en welbevinden van onze leerlingen. Ouders zijn onze educatieve partners in de driehoek school-ouders en kind.

Opvang en zorg

Spaarnesant werkt nauw samen met partners op het gebied van voor- en naschoolse opvang en zorg, waardoor er op elke schoollocatie voor de leerlingen een passend en breed aanbod is. IKC-vorming vindt plaats, zowel gericht op de integratie van (speciaal) onderwijs en zorg als op doorlopende lijnen tussen voor- en naschoolse opvang en onderwijs.

Bestuurlijke samenwerking

Op het bestuurlijk vlak is Spaarnesant vertegenwoordigd in de samenwerkingsverbanden voor het passend onderwijs Zuid-Kennemerland, passend onderwijs Haarlemmermeer en VO Zuid-Kennemerland.

Via ons speciaal onderwijs zijn er ook contacten in een bredere regio van Noord-Holland.

Voor- en vroegschoolse educatie

Met de gemeenten en de schoolbesturen in Haarlem en de regio wordt er samengewerkt en gezamenlijk beleid ontwikkeld samen met partners op het terrein van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en de jeugd Gezondheidszorg. Doel is alle kinderen en jongeren optimale ontwikkelingskansen te bieden, vanaf de peuterperiode tot minimaal een startkwalificatie.