College van Bestuur

Sinds 2021 heeft stichting Spaarnesant een tweehoofdig collegiaal College van Bestuur (CvB): Marten Elkerbout (voorzitter) en Jan Aalberts (lid). Het College van Bestuur oefent alle taken van het bevoegd gezag uit en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht van de stichting. Het CvB ziet het als belangrijkste taak om vanuit de missie, visie en bestuurlijke pedagogische opdracht zorg te dragen voor de continuïteit en de kwaliteit van het Openbaar (specialistisch) onderwijs in Haarlem. “Goed onderwijs” wordt gemaakt op de scholen, waar de directeur met een team professionele leraren dagelijks bezig is de leerlingen het best mogelijke onderwijs te bieden. Het CvB ondersteunt en stimuleert de scholen bij die belangrijke taak, daarbij bijgestaan door een deskundig stafbureau

Marten Elkerbout – Voorzitter CvB

Marten Elkerbout (1957) is bestuurder van Spaarnesant vanaf 2015 en vanaf de invoering van het tweehoofdig CvB voorzitter. Marten Elkerbout heeft een ruime ervaring in het onderwijs, eerst als leraar Nederlands en later als lerarenopleider en rector-bestuurder in het Voortgezet Onderwijs. Ook was hij enige tijd onderwijsinspecteur in de regio Noord-Holland.

Vanuit die ruime ervaring zet hij zich de laatste jaren in voor misschien wel de belangrijkste sector in ons onderwijsbestel: het basisonderwijs. Regionaal spant hij zich in voor kansengelijkheid en voor de integratie van onderwijs en zorg. Landelijk is hij een actief lid van de PO-raad. Als voorzitter van de expertgroep Bekostiging adviseert hij het bestuur van de PO-raad over een rechtvaardige bekostiging van het Basisonderwijs en als voorzitter van het impactteam buigt hij zich met collega’s en wetenschappers over de lessen die uit de Coronacrisis te trekken zijn.

Jan Aalberts – Lid CvB

Jan Aalberts (1956) is bestuurder van Spaarnesant vanaf 2021. Hiervoor was hij directeur bedrijfsvoering en plaatsvervangend bestuurder. Jan werkt al bijna 40 jaar voor het primair en voortgezet onderwijs en heeft als adviseur/interim manager voor schoolbesturen en gemeenten in het hele land gewerkt. In 2003 is hij als ZZP’er bij de rechtsvoorganger van Spaarnesant, de gemeente Haarlem gestart. Naast de verzelfstandiging van de staforganisatie vanuit de gemeente stond hij in 2009 aan de basis van de verzelfstandiging van Spaarnesant.

Jan heeft de strategische bedrijfsvoering, veiligheid en het strategisch huisvestingsbeleid in zijn portefeuille en de aansturing van de staforganisatie. Hij werkt met veel plezier en passie, samen met het stafbureau voor de 25 scholen van Spaarnesant. “Vanuit het stafbureau ondersteunen en faciliteren wij onze collega’s in de scholen, zodat zij zich volledig kunnen wijden aan het onderwijs. Gezamenlijk werken wij vanuit de kernwaarden van onze Koers en daar zijn we goed in!”