Persbericht besturen RTC

23 April 2020

De basisscholen in de regio gaan na de meivakantie open. Op basis van het protocol van de sector geven de scholen in de regio invulling aan “halftijdsonderwijs”. De schoolbesturen hebben hun beleid afgestemd met gemeente en kinderopvang. In dit persbericht informeren de regionale onderwijsbesturen de media over de invulling van het onderwijs.

Scholen gaan – in overleg met hun medezeggenschapraden – invulling geven aan de richtlijnen uit het Protocol opstart basisonderwijs.Daarbij maken zij afwegingen die passen bij de context van de school: het onderwijskundig concept, de leerlingenpopulatie en de haalbaarheid i.v.m. bezetting (zieken, personeel uit risicogroepen etc.). Het genoemde protocol is leidend en daarvoor geldt: pas toe of leg uit. Dat wil zeggen dat de richtlijnen uit het protocol sterk richtinggevend zijn, maar dat op een aantal scholen – op grond van zwaarwegende argumenten – van de richtlijn kan worden afgeweken. In alle gevallen is dat afgestemd met het bestuur en de medezeggenschapsraad van de school, waarin ouders en personeel vertegenwoordigd zijn.

De besturen gaan er van uit dat de genoemde maatregelen zullen doorlopen tot het nieuwe besluit van het kabinet en dat geldt dan ook voor de gekozen organisatiemodellen.

Voor informatie kunt u terecht bij onderstaande bestuurders/contactpersonen van het desbetreffende bestuur of op de websites.

Download het persbericht