Bestuur en toezicht

Spaarnesant is het bevoegd gezag van openbare scholen

Spaarnesant is een zelfstandige stichting die het bevoegd gezag is voor alle openbare scholen voor (speciaal) basisonderwijs en twee scholen voor speciaal onderwijs in Haarlem. Sinds 2021 heeft stichting Spaarnesant een tweehoofdig collegiaal College van Bestuur (CvB): Marten Elkerbout (voorzitter) en Annette Wolthers (lid). Het College van Bestuur oefent alle taken van het bevoegd gezag uit en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht van de stichting.

Openbaar onderwijs is een wettelijke taak van de gemeente

De gemeente heeft de grondwettelijke plicht te zorgen voor voldoende toegankelijk openbaar onderwijs. De gemeente Haarlem heeft het bestuur van het openbaar onderwijs overgedragen aan Spaarnesant en ermee ingestemd dat Spaarnesant werkt met een interne toezichthouder, de Raad van Toezicht. Met de invoering van het Raad-van-Toezichtmodel heeft de gemeente haar bevoegdheid om de begroting en de jaarrekening goed te keuren overgedragen aan de Raad van Toezicht van Spaarnesant. In de statuten van Spaarnesant is vastgelegd dat de gemeente de leden van de Raad van Toezicht benoemt.  Het bestuur van Spaarnesant informeert jaarlijks aan de hand van de begroting, de meerjarenraming en het jaarverslag de wethouder van Onderwijs, zodat de wethouder in de raad verantwoording kan afleggen over de nog overgebleven gemeentelijke taak: de realisatie van voldoende openbaar onderwijs. 

Extern en intern toezicht

Namens de minister van onderwijs is de inspectie van het onderwijs belast met het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. De inspectie bespreekt haar bevindingen over de onderwijskwaliteit op de scholen jaarlijks met de bestuurder en stelt voor alle scholen het toezicht arrangement vast. Alle scholen van Spaarnesant hebben een basisarrangement, wat wil zeggen dat de kwaliteit volgens de wettelijke normen op orde is.