Medezeggenschap

In het medezeggenschapsstatuut van Spaarnesant zijn de visie op en inrichting van medezeggenschap vastgelegd en zijn afspraken gemaakt over de informatieverstrekking. De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is daarbij leidend.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is het medezeggenschapsorgaan voor personeel en ouders van Spaarnesant. De GMR bestaat uit twaalf betrokken leden; zes personeelsleden (de personeelsgeleding) en zes ouders (de oudergeleding). De raad behartigt de belangen van alle ouders en medewerkers. Als vaste gesprekspartner van het bestuur levert de GMR een belangrijke bijdrage aan het Kompas van Spaarnesant en de gang van zaken binnen de organisatie.

Wat is het verschil tussen een GMR en MR?

Aan elke school is een medezeggenschapsraad verbonden. Veel zaken die voor het onderwijs en voor ouders en personeel van belang zijn, worden op schoolniveau geregeld. Vaak wordt dit in overleg met de medezeggenschapsraad besloten op basis van het MR-reglement van de school.

Advies – en instemmingsrecht

De GMR overlegt met het bestuur over het overkoepelende organisatiebeleid op het gebied van o.a. onderwijs, financiën, personeel & organisatie. De GMR volgt het bestuur en de ontwikkelingen binnen Spaarnesant. De GMR adviseert het bestuur hierbij gevraagd en ongevraagd. In het GMR-reglement is vastgelegd bij wat voor type besluiten de GMR adviesrecht heeft en bij welk type besluiten instemmingsrecht.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief informeert belanghebbenden over actuele onderwerpen en bijeenkomsten van de GMR en wordt via alle scholen verstuurd aan alle ouders en medewerkers binnen Spaarnesant.

Wil je meer informatie of overweeg je lid te worden?

Lees verder over de GMR