Gedragscodes

Bij Spaarnesant kennen we een klachtenregeling, een regeling omgaan met een vermoeden van een misstand en een integriteitscode. Hieronder lees je welke regeling op welke situatie van toepassing is.

Klachtenregeling

Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bestuur, de directie en het personeel.

De klachtenregeling van Spaarnesant gaat ervan uit dat de meeste klachten over de dagelijkse gangvan zaken in de school in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op het bestuur, een vertrouwenspersoon dan wel de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

Externe vertrouwenspersonen

Leerlingen en hun ouders kunnen met klachten die betrekking hebben op seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten, discriminatie en racisme terecht bij de vertrouwenspersoon die werkzaam is bij het team jeugdartsen van de GGD Kennemerland:

Mevrouw Suzanne Luijt en/of Mevrouw Tiny Bakker
Zijlweg 200, 2015 CK Haarlem
T 023-789 1600 (ma t/m vrij 8.30-17.00)

Medewerkers kunnen zich wenden tot:

Mevrouw Annechien Veenemans
Diakenhuisweg 25, 2033 AP Haarlem
T 088-2726103
M Vertrouwenspersoon@arbounie.nl

Bestuur

Wanneer er binnen de school geen passende oplossing gevonden kan worden, dan kunt u een brief sturen aan het bestuur van Spaarnesant. Hierin dient u het probleem en uw wensen aangeven, en hetgeen u reeds heeft ondernomen om tot een oplossing te komen. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Stichting Spaarnesant
Postbus 800
2003 RV Haarlem

Landelijke klachtencommissie onderwijs

Mocht ook de tussenkomst van het bestuur niet tot een bevredigende oplossing leiden dan resteert de formele weg naar de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Spaarnesant is hierbij aangesloten. Deze commissie behandelt de klacht en geeft het bestuur advies over de gegrondheid van de klacht en de te nemen maatregelen.

Meer informatie over de klachtencommissie, de procedure en het klachtenreglement kunt u vinden op de website www.onderwijsgeschillen.nl.

Het staat leerlingen, ouders en medewerkers overigens vrij rechtstreeks contact op te nemen met:

Landelijke Klachtencommissie
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

Misstanden en integriteit

Spaarnesant vindt het belangrijk dat misstanden worden voorkomen en waar nodig aangepakt. Deze regeling vermeldt hoe om te gaan met een vermoeden van een misstand.

Indien u misstand constateert of een vermoeden hebt van een misstand dan kunt u dit liefst schriftelijk en gemotiveerd melden bij de schooldirectie van de desbetreffende locatie. Heeft de misstand betrekking op de schooldirectie dan meldt u dit bij het bestuur van Spaarnesant. Wanneer zwaarwegende belangen de toepassing van de interne procedure in de weg staan of in de in de regeling genoemde uitzonderingsgevallen, kan er een melding worden gedaan bij de externe vertrouwenspersoon integriteit.

De integriteitscode geldt voor iedereen die te maken heeft met Spaarnesant. In de integriteitscode staan concrete regels en algemene gedragslijnen geformuleerd. De code biedt een kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van wel of niet aanvaardbaar gedrag.

De integriteitscode heeft als doel medewerkers, directieleden, bestuur en raad van toezicht, maar ook bedrijven en instanties die werken in opdracht van Spaarnesant, hun handelen binnen de specifieke context goed te kunnen laten interpreteren, beoordelen en afwegen.

Meldpunt vertrouwenspersoon Integriteit

Onze externe vertrouwenspersoon is mevrouw Heleen de Jong. Zij heeft tot taak een door de betrokkene gemeld vermoeden van een misstand te onderzoeken en de bestuurder daaromtrent te adviseren.

Mevrouw Heleen de Jong
T 06-25024555
M info@heleendejongadvies.nl

De regeling biedt duidelijkheid over zorgvuldigheidseisen en biedt de betrokkene bescherming tegen benadeling.